Murat Koksalan

Office: IE 218, Industrial Eng., METU, Ankara, Türkiye
Phone: +90 (312) 210 2287
Fax: +90 (312) 210 4786

e-mail


Multi-objective Knapsack Problem (5 instances in each case)

 

    25 Items 3 Objectives

    50 Items 3 Objectives

    100 Items 3 Objectives

    25 Items 4 Objectives

 

Multi-objective Shortest Path Problem (5 instances in each case)

 

    25 Nodes 3 Objectives

    50 Nodes 3 Objectives

    100 Nodes 3 Objectives

    150 Nodes 3 Objectives

    200 Nodes 3 Objectives

    25 Nodes 4 Objectives

    50 Nodes 4 Objectives

 

Multi-objective Spanning Tree Problem (5 instances in each case)

 

    10 Nodes 3 Objectives